മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

jacqueline faustin
jacqueline faustin 5 ഡിസം. 2021

Maranta arundinacea L.

കൂവ Marantaceae

Maranta arundinacea ഇല
leaf
Georges Halas
Georges Halas 30 നവം. 2021

Combretum indicum (L.) DeFilipps

യശോദപ്പൂ Combretaceae

Combretum indicum ഇല
leaf
Edilenda Braga
Edilenda Braga 29 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Georges Halas
Georges Halas 27 നവം. 2021

Phoenix dactylifera L.

ഈന്തപ്പന Arecaceae

Phoenix dactylifera ഇല
leaf
Bertrand Boulle
Bertrand Boulle 26 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Carosin Jean Pierre
Carosin Jean Pierre 25 നവം. 2021

Dombeya

 

പുഷ്പം
flower
Georges Halas
Georges Halas 24 നവം. 2021

Duranta erecta L.

മാണിക്ക്യചെമ്പഴുക്ക Verbenaceae

Duranta erecta ഇല
leaf
Georges Halas
Georges Halas 24 നവം. 2021

Calotropis gigantea (L.) Dryand.

എരുക്ക് Apocynaceae

Calotropis gigantea ഇല
leaf
Loading...