മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 467 322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson

 
Amaranthaceae 423 314 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

 
Amaranthaceae 215 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 60 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. LC

 
Amaranthaceae 163 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.

 
Amaranthaceae 53 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius

Amaranthus hybridus L.

 
Amaranthaceae 728 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Amaranthus spinosus L.

മുള്ളൻ ചീര
Amaranthaceae 675 553 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus

Amaranthus tricolor L.

മധുരച്ചീര
Amaranthaceae 416 379 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor

Amaranthus viridis L.

 
Amaranthaceae 570 459 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis

Atriplex halimus L.

 
Amaranthaceae 1,436 1,031 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex halimus
Atriplex halimus
Atriplex halimus
Atriplex halimus

Celosia argentea L. LC

മയിലോശിക
Amaranthaceae 5,772 5,010 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celosia argentea
Celosia argentea
Celosia argentea
Celosia argentea

Chenopodium album L.

 
Amaranthaceae 9,611 7,571 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium murale L.

 
Amaranthaceae 229 183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium murale
Chenopodium murale
Chenopodium murale
Chenopodium murale

Cyathula prostrata (L.) Blume

 
Amaranthaceae 38 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

കാട്ടയമോദകം
Amaranthaceae 416 264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides
Dysphania ambrosioides
Dysphania ambrosioides
Dysphania ambrosioides

Gomphrena celosioides Mart.

 
Amaranthaceae 57 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphrena celosioides
Gomphrena celosioides
Gomphrena celosioides
Gomphrena celosioides

Iresine herbstii Hook.

 
Amaranthaceae 1,620 1,498 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Iresine herbstii
Iresine herbstii
Iresine herbstii
Iresine herbstii