മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. LC

അഡിനിയം ഒബെസെം
Apocynaceae 2,219 1,917 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum

Allamanda cathartica L.

കോളാമ്പി
Apocynaceae 1,994 1,576 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica

Allamanda schottii Pohl

 
Apocynaceae 51 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda schottii
Allamanda schottii
Allamanda schottii
Allamanda schottii

Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don LR/lc

 
Apocynaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla

Alstonia scholaris (L.) R. Br. LR/lc

ഏഴിലം‌പാല
Apocynaceae 134 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstonia scholaris
Alstonia scholaris
Alstonia scholaris
Alstonia scholaris

Asclepias curassavica L.

ചെമ്മുള്ളി
Apocynaceae 1,528 1,234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica

Beaumontia grandiflora Wall.

 
Apocynaceae 267 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora
Beaumontia grandiflora
Beaumontia grandiflora
Beaumontia grandiflora

Calotropis gigantea (L.) Dryand.

എരുക്ക്
Apocynaceae 300 244 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calotropis gigantea
Calotropis gigantea
Calotropis gigantea
Calotropis gigantea

Carissa carandas L.

കാര
Apocynaceae 189 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa carandas
Carissa carandas
Carissa carandas
Carissa carandas

Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. LC

 
Apocynaceae 859 647 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa

Carissa spinarum L. LC

ചെറുമുൾച്ചെടി
Apocynaceae 115 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa spinarum
Carissa spinarum
Carissa spinarum
Carissa spinarum

Cascabela thevetia (L.) Lippold LC

മഞ്ഞരളി
Apocynaceae 780 586 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cascabela thevetia
Cascabela thevetia
Cascabela thevetia
Cascabela thevetia

Catharanthus roseus (L.) G.Don

 
Apocynaceae 5,083 4,548 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus

Cerbera manghas L. LC

 
Apocynaceae 75 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerbera manghas
Cerbera manghas
Cerbera manghas
Cerbera manghas

Ceropegia woodii Schltr.

 
Apocynaceae 1,154 1,096 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceropegia woodii
Ceropegia woodii
Ceropegia woodii
Ceropegia woodii

Cryptostegia grandiflora Roxb. ex R.Br.

 
Apocynaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cryptostegia grandiflora
Cryptostegia grandiflora
Cryptostegia grandiflora
Cryptostegia grandiflora

Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne.

 
Apocynaceae 181 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cryptostegia madagascariensis
Cryptostegia madagascariensis
Cryptostegia madagascariensis
Cryptostegia madagascariensis

Cynanchum viminale (L.) L.

 
Apocynaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynanchum viminale
Cynanchum viminale
Cynanchum viminale
Cynanchum viminale

Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T.Aiton

 
Apocynaceae 35 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphocarpus fruticosus
Gomphocarpus fruticosus
Gomphocarpus fruticosus
Gomphocarpus fruticosus

Gomphocarpus physocarpus E.Mey.

 
Apocynaceae 578 469 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphocarpus physocarpus
Gomphocarpus physocarpus
Gomphocarpus physocarpus
Gomphocarpus physocarpus

Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don LC

 
Apocynaceae 23 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Holarrhena pubescens
Holarrhena pubescens
Holarrhena pubescens
Holarrhena pubescens

Hoya carnosa (L.f.) R.Br.

 
Apocynaceae 2,397 2,194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hoya carnosa
Hoya carnosa
Hoya carnosa
Hoya carnosa

Kopsia fruticosa (Roxb.) A.DC.

 
Apocynaceae 29 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kopsia fruticosa
Kopsia fruticosa
Kopsia fruticosa
Kopsia fruticosa

Marsdenia floribunda (Brongn.) Schltr.

 
Apocynaceae 90 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Marsdenia floribunda
Marsdenia floribunda
Marsdenia floribunda
Marsdenia floribunda

Nerium oleander L. LC

അരളി
Apocynaceae 13,133 11,175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander

Ochrosia borbonica J.F.Gmel. EN

 
Apocynaceae 23 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ochrosia borbonica
Ochrosia borbonica
Ochrosia borbonica
Ochrosia borbonica

Pentalinon luteum (L.) B.F.Hansen & Wunderlin

 
Apocynaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pentalinon luteum
Pentalinon luteum
Pentalinon luteum
Pentalinon luteum

Plumeria obtusa L. LC

 
Apocynaceae 447 371 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plumeria obtusa
Plumeria obtusa
Plumeria obtusa
Plumeria obtusa

Plumeria rubra L. LC

ഈഴച്ചെമ്പകം
Apocynaceae 2,882 2,340 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plumeria rubra
Plumeria rubra
Plumeria rubra
Plumeria rubra

Secamone volubilis (Lam.) Marais

 
Apocynaceae 27 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Secamone volubilis
Secamone volubilis
Secamone volubilis
Secamone volubilis

Strophanthus boivinii Baill. LC

 
Apocynaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Strophanthus boivinii
Strophanthus boivinii

Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. LC

 
Apocynaceae 1,041 790 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata
Tabernaemontana divaricata
Tabernaemontana divaricata
Tabernaemontana divaricata

Tabernaemontana pandacaqui Lam. LC

 
Apocynaceae 14 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui
Tabernaemontana pandacaqui
Tabernaemontana pandacaqui
Tabernaemontana pandacaqui

Tabernaemontana persicariifolia Jacq. EN

 
Apocynaceae 45 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tabernaemontana persicariifolia
Tabernaemontana persicariifolia
Tabernaemontana persicariifolia
Tabernaemontana persicariifolia

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 
Apocynaceae 4,711 3,964 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides

Tylophora indica (Burm. f.) Merr.

 
Apocynaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tylophora indica
Tylophora indica
Tylophora indica
Tylophora indica