മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 87 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Acmella caulirhiza Delile

 
Asteraceae 66 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza

Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen

 
Asteraceae 88 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella oleracea
Acmella oleracea
Acmella oleracea
Acmella oleracea

Adenostemma mauritianum DC.

 
Asteraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum

Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 367 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratina riparia
Ageratina riparia
Ageratina riparia
Ageratina riparia

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 1,580 1,401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae 2,634 2,011 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia tenuifolia Spreng.

 
Asteraceae 27 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia

Arctotis venusta Norl.

 
Asteraceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctotis venusta
Arctotis venusta
Arctotis venusta
Arctotis venusta

Artemisia dracunculus L.

ടർറഗോൺ
Asteraceae 969 827 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus

Artemisia verlotiorum Lamotte

 
Asteraceae 593 444 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum
Artemisia verlotiorum
Artemisia verlotiorum
Artemisia verlotiorum

Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 55 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ayapana triplinervis
Ayapana triplinervis
Ayapana triplinervis
Ayapana triplinervis

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ
Asteraceae 1,592 1,113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Calendula officinalis L.

 
Asteraceae 10,400 9,112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula officinalis
Calendula officinalis
Calendula officinalis
Calendula officinalis

Callistephus chinensis (L.) Nees

 
Asteraceae 2,449 2,110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis

Carthamus tinctorius L.

ചെണ്ടൂരകം
Asteraceae 508 434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius

Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 303 203 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata

Chrysanthemum morifolium Ramat.

 
Asteraceae 229 206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysanthemum morifolium
Chrysanthemum morifolium
Chrysanthemum morifolium
Chrysanthemum morifolium

Cichorium intybus L.

ചിക്കറി
Asteraceae 15,777 13,282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cichorium intybus
Cichorium intybus
Cichorium intybus
Cichorium intybus

Clibadium surinamense L. LC

 
Asteraceae 77 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clibadium surinamense
Clibadium surinamense
Clibadium surinamense
Clibadium surinamense

Coreopsis lanceolata L.

 
Asteraceae 1,369 1,127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata
Coreopsis lanceolata
Coreopsis lanceolata
Coreopsis lanceolata

Coreopsis tinctoria Nutt.

 
Asteraceae 1,868 1,698 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria

Cosmos bipinnatus Cav.

 
Asteraceae 7,769 6,833 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus
Cosmos bipinnatus
Cosmos bipinnatus
Cosmos bipinnatus

Cosmos caudatus Kunth

 
Asteraceae 283 246 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cosmos caudatus
Cosmos caudatus
Cosmos caudatus
Cosmos caudatus

Cosmos sulphureus Cav.

മാങ്ങാനാറി
Asteraceae 2,273 1,946 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cosmos sulphureus
Cosmos sulphureus
Cosmos sulphureus
Cosmos sulphureus

Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore

 
Asteraceae 92 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides
Crassocephalum crepidioides
Crassocephalum crepidioides
Crassocephalum crepidioides

Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob.

 
Asteraceae 285 191 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum
Cyanthillium cinereum
Cyanthillium cinereum
Cyanthillium cinereum

Cylindrocline commersonii Cass. CR

 
Asteraceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cylindrocline commersonii
Cylindrocline commersonii
Cylindrocline commersonii

Cylindrocline lorencei A.J.Scott

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cylindrocline lorencei

Cynara cardunculus L.

 
Asteraceae 1,546 1,157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus

Dahlia pinnata Cav.

ഡാലിയ പിന്നറ്റ
Asteraceae 7,806 7,070 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dahlia pinnata
Dahlia pinnata
Dahlia pinnata
Dahlia pinnata

Distephanus populifolius (Lam.) Cass.

 
Asteraceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Distephanus populifolius
Distephanus populifolius
Distephanus populifolius
Distephanus populifolius

Eclipta prostrata (L.) L. LC

കയ്യോന്നി
Asteraceae 698 532 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata

Elephantopus mollis Kunth

 
Asteraceae 87 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elephantopus mollis
Elephantopus mollis
Elephantopus mollis
Elephantopus mollis

Emilia coccinea (Sims) G.Don

 
Asteraceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Emilia coccinea
Emilia coccinea
Emilia coccinea
Emilia coccinea

Emilia lyrata (Cass.) C.Jeffrey

 
Asteraceae 12 1 നിരീക്ഷണം
Emilia lyrata
Emilia lyrata
Emilia lyrata
Emilia lyrata

Emilia sonchifolia (L.) DC. ex DC.

മുയൽ ചെവിയൻ
Asteraceae 59 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC.

 
Asteraceae 643 453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius
Erechtites hieraciifolius
Erechtites hieraciifolius
Erechtites hieraciifolius

Erigeron bonariensis L.

 
Asteraceae 831 558 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron bonariensis
Erigeron bonariensis
Erigeron bonariensis
Erigeron bonariensis

Erigeron canadensis L.

 
Asteraceae 6,086 4,658 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis

Erigeron karvinskianus DC.

 
Asteraceae 2,185 1,712 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus
Erigeron karvinskianus
Erigeron karvinskianus
Erigeron karvinskianus

Erigeron philadelphicus L.

 
Asteraceae 1,514 1,257 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron philadelphicus
Erigeron philadelphicus
Erigeron philadelphicus
Erigeron philadelphicus

Faujasiopsis flexuosa (Lam.) C.Jeffrey

 
Asteraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Faujasiopsis flexuosa
Faujasiopsis flexuosa
Faujasiopsis flexuosa
Faujasiopsis flexuosa

Flaveria trinervia (Spreng.) C.Mohr

 
Asteraceae 30 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flaveria trinervia
Flaveria trinervia
Flaveria trinervia
Flaveria trinervia

Gaillardia pulchella Foug.

 
Asteraceae 2,139 1,904 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gaillardia pulchella
Gaillardia pulchella
Gaillardia pulchella
Gaillardia pulchella

Galinsoga parviflora Cav.

 
Asteraceae 2,157 1,728 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.

 
Asteraceae 1,943 1,406 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata
Galinsoga quadriradiata
Galinsoga quadriradiata
Galinsoga quadriradiata

Gazania rigens (L.) Gaertn.

 
Asteraceae 5,102 4,498 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gazania rigens
Gazania rigens
Gazania rigens
Gazania rigens

Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f.

 
Asteraceae 1,163 1,070 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gerbera jamesonii
Gerbera jamesonii
Gerbera jamesonii
Gerbera jamesonii

Glebionis segetum (L.) Fourr.

 
Asteraceae 3,042 2,393 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Glebionis segetum
Glebionis segetum
Glebionis segetum
Glebionis segetum
Loading...