മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 92 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Acmella caulirhiza Delile

 
Asteraceae 97 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza

Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen

 
Asteraceae 133 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella oleracea
Acmella oleracea
Acmella oleracea
Acmella oleracea

Adenostemma mauritianum DC.

 
Asteraceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum
Adenostemma mauritianum

Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 425 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratina riparia
Ageratina riparia
Ageratina riparia
Ageratina riparia

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 2,268 1,970 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae 3,571 2,775 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia tenuifolia Spreng.

 
Asteraceae 42 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia

Arctotis venusta Norl.

 
Asteraceae 13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctotis venusta
Arctotis venusta
Arctotis venusta
Arctotis venusta

Artemisia dracunculus L.

 
Asteraceae 1,436 1,214 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus

Artemisia verlotiorum Lamotte

 
Asteraceae 1,072 794 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum
Artemisia verlotiorum
Artemisia verlotiorum
Artemisia verlotiorum

Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 67 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ayapana triplinervis
Ayapana triplinervis
Ayapana triplinervis
Ayapana triplinervis

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ
Asteraceae 2,133 1,567 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Brachylaena discolor DC. LC

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brachylaena discolor

Calendula officinalis L.

 
Asteraceae 12,584 10,963 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula officinalis
Calendula officinalis
Calendula officinalis
Calendula officinalis

Callistephus chinensis (L.) Nees

 
Asteraceae 3,000 2,588 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis

Carthamus tinctorius L.

ചെണ്ടൂരകം
Asteraceae 665 575 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius

Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 568 398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata

Chrysanthemum morifolium Ramat.

 
Asteraceae 290 266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysanthemum morifolium
Chrysanthemum morifolium
Chrysanthemum morifolium
Chrysanthemum morifolium

Cichorium intybus L.

ചിക്കറി
Asteraceae 17,358 14,544 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cichorium intybus
Cichorium intybus
Cichorium intybus
Cichorium intybus

Clibadium surinamense L. LC

 
Asteraceae 92 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clibadium surinamense
Clibadium surinamense
Clibadium surinamense
Clibadium surinamense

Coreopsis lanceolata L.

 
Asteraceae 1,852 1,519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata
Coreopsis lanceolata
Coreopsis lanceolata
Coreopsis lanceolata

Coreopsis tinctoria Nutt.

 
Asteraceae 2,379 2,163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria

Cosmos bipinnatus Cav.

 
Asteraceae 10,117 8,891 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus
Cosmos bipinnatus
Cosmos bipinnatus
Cosmos bipinnatus

Cosmos caudatus Kunth

 
Asteraceae 587 501 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cosmos caudatus
Cosmos caudatus
Cosmos caudatus
Cosmos caudatus

Cosmos sulphureus Cav.

മാങ്ങാനാറി
Asteraceae 3,103 2,635 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cosmos sulphureus
Cosmos sulphureus
Cosmos sulphureus
Cosmos sulphureus

Cotula turbinata L.

 
Asteraceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotula turbinata
Cotula turbinata
Cotula turbinata
Cotula turbinata

Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore

 
Asteraceae 158 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides
Crassocephalum crepidioides
Crassocephalum crepidioides
Crassocephalum crepidioides

Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob.

 
Asteraceae 461 301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum
Cyanthillium cinereum
Cyanthillium cinereum
Cyanthillium cinereum

Cylindrocline commersonii Cass. CR

 
Asteraceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cylindrocline commersonii
Cylindrocline commersonii
Cylindrocline commersonii

Cylindrocline lorencei A.J.Scott

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cylindrocline lorencei
Cylindrocline lorencei

Cynara cardunculus L.

 
Asteraceae 2,229 1,643 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus

Dahlia pinnata Cav.

ഡാലിയ പിന്നറ്റ
Asteraceae 10,494 9,427 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dahlia pinnata
Dahlia pinnata
Dahlia pinnata
Dahlia pinnata

Distephanus populifolius (Lam.) Cass.

 
Asteraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Distephanus populifolius
Distephanus populifolius
Distephanus populifolius
Distephanus populifolius

Eclipta prostrata (L.) L. LC

 
Asteraceae 913 694 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata

Elephantopus mollis Kunth

 
Asteraceae 171 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elephantopus mollis
Elephantopus mollis
Elephantopus mollis
Elephantopus mollis

Emilia coccinea (Sims) G.Don

 
Asteraceae 21 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Emilia coccinea
Emilia coccinea
Emilia coccinea
Emilia coccinea

Emilia lyrata (Cass.) C.Jeffrey

 
Asteraceae 13 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Emilia lyrata
Emilia lyrata
Emilia lyrata
Emilia lyrata

Emilia sonchifolia (L.) DC. ex DC.

മുയൽ ചെവിയൻ
Asteraceae 102 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC.

 
Asteraceae 907 664 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius
Erechtites hieraciifolius
Erechtites hieraciifolius
Erechtites hieraciifolius

Erigeron aegyptiacus L.

 
Asteraceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Erigeron aegyptiacus
Erigeron aegyptiacus
Erigeron aegyptiacus
Erigeron aegyptiacus

Erigeron bonariensis L.

 
Asteraceae 1,328 892 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron bonariensis
Erigeron bonariensis
Erigeron bonariensis
Erigeron bonariensis

Erigeron canadensis L.

 
Asteraceae 6,956 5,320 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis

Erigeron karvinskianus DC.

 
Asteraceae 3,121 2,437 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus
Erigeron karvinskianus
Erigeron karvinskianus
Erigeron karvinskianus

Erigeron philadelphicus L.

 
Asteraceae 1,904 1,554 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron philadelphicus
Erigeron philadelphicus
Erigeron philadelphicus
Erigeron philadelphicus

Faujasiopsis flexuosa (Lam.) C.Jeffrey

 
Asteraceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Faujasiopsis flexuosa
Faujasiopsis flexuosa
Faujasiopsis flexuosa
Faujasiopsis flexuosa

Flaveria trinervia (Spreng.) C.Mohr

 
Asteraceae 33 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flaveria trinervia
Flaveria trinervia
Flaveria trinervia
Flaveria trinervia

Gaillardia pulchella Foug.

 
Asteraceae 2,634 2,329 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gaillardia pulchella
Gaillardia pulchella
Gaillardia pulchella
Gaillardia pulchella

Galinsoga parviflora Cav.

 
Asteraceae 2,675 2,117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.

 
Asteraceae 2,775 1,996 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata
Galinsoga quadriradiata
Galinsoga quadriradiata
Galinsoga quadriradiata
Loading...