മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agarista salicifolia (Lam.) G.Don LC

 
Ericaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agarista salicifolia
Agarista salicifolia
Agarista salicifolia
Agarista salicifolia

Erica abietina L.

 
Ericaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica abietina
Erica abietina
Erica abietina
Erica abietina

Rhododendron simsii Planch.

 
Ericaceae 5,483 4,492 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhododendron simsii
Rhododendron simsii
Rhododendron simsii
Rhododendron simsii