മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia dealbata Link

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 3,014 2,368 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 569 362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia heterophylla (Lam.) Willd.

 
Fabaceae 530 106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 
Fabaceae 415 322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don

 
Fabaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia retinodes Schldl.

 
Fabaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acrocarpus fraxinifolius Arn.

നരിവേങ്ങ
Fabaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Albizia lebbeck (L.)Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia vaughanii Brenan CR

 
Fabaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia vaughanii
Albizia vaughanii
Albizia vaughanii

Albizia versicolor Oliv. LC

 
Fabaceae 100 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor

Arachis hypogaea L.

നിലക്കടല
Fabaceae 520 401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Bauhinia acuminata L. LC

വെള്ളമന്ദാരം
Fabaceae 47 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata

Bauhinia blakeana Dunn

 
Fabaceae 23 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia blakeana
Bauhinia blakeana
Bauhinia blakeana
Bauhinia blakeana

Bauhinia corymbosa Roxb.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bauhinia corymbosa

Bauhinia galpinii N.E.Br. LC

 
Fabaceae 155 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii

Bauhinia monandra Kurz DD

 
Fabaceae 261 188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra

Bauhinia purpurea L. LC

ചുവന്നമന്ദാരം
Fabaceae 506 382 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea

Bauhinia tomentosa L. LC

മഞ്ഞമന്ദാരം
Fabaceae 114 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Bauhinia vahlii Wight & Arn.

 
Fabaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii

Bauhinia variegata L. LC

കോവിദാരം
Fabaceae 1,822 1,414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata

Brownea ariza Benth.

 
Fabaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brownea ariza
Brownea ariza
Brownea ariza
Brownea ariza

Brownea grandiceps Jacq. LC

 
Fabaceae 76 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps

Butea monosperma (Lam.)Taub. LC

പ്ലാശ്
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Butea monosperma

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

കഴഞ്ചി
Fabaceae 161 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Caesalpinia crista L.

 
Fabaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

 
Fabaceae 181 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. LC

രാജമല്ലി
Fabaceae 1,653 1,240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima

Caesalpinia sappan L.

കുചന്ദനം
Fabaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan

Cajanus cajan (L.) Millsp.

തുവര
Fabaceae 510 192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars LC

 
Fabaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides

Calliandra calothyrsus Meisn.

 
Fabaceae 64 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus

Calliandra haematocephala Hassk.

 
Fabaceae 173 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala

Calliandra surinamensis Benth. LC

 
Fabaceae 324 230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis

Calopogonium mucunoides Desv.

 
Fabaceae 39 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides

Canavalia ensiformis (L.) DC.

 
Fabaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis

Canavalia gladiata (Jacq.) DC.

വാളമര
Fabaceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata

Cassia abbreviata Oliv. LC

 
Fabaceae 209 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata

Cassia fistula L. LC

കണിക്കൊന്ന
Fabaceae 824 597 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia fistula
Cassia fistula
Cassia fistula
Cassia fistula

Cassia javanica L. LC

 
Fabaceae 174 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia javanica
Cassia javanica
Cassia javanica
Cassia javanica

Cassia roxburghii DC.

 
Fabaceae 8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia roxburghii
Cassia roxburghii
Cassia roxburghii
Cassia roxburghii

Centrosema pubescens Benth.

 
Fabaceae 138 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens

Ceratonia siliqua L. LC

കരോബ്
Fabaceae 2,644 1,918 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua

Chamaecrista nictitans (L.) Moench LC

 
Fabaceae 118 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans

Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. LC

 
Fabaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis

Cicer arietinum L.

കടല
Fabaceae 387 284 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cicer arietinum
Cicer arietinum
Cicer arietinum
Cicer arietinum

Clitoria ternatea L.

ശംഖുപുഷ്പം
Fabaceae 772 597 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea

Codariocalyx gyroides (Link) Hassk.

 
Fabaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Codariocalyx gyroides
Codariocalyx gyroides
Loading...