മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 19 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 24 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia dealbata Link LC

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 3,994 3,148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 809 544 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia heterophylla (Lam.) Willd.

 
Fabaceae 556 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 605 458 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don LC

 
Fabaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia retinodes Schldl.

 
Fabaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acrocarpus fraxinifolius Arn.

നരിവേങ്ങ
Fabaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 185 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Albizia lebbeck (L.)Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 21 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia vaughanii Brenan CR

 
Fabaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia vaughanii
Albizia vaughanii
Albizia vaughanii
Albizia vaughanii

Albizia versicolor Oliv. LC

 
Fabaceae 105 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor

Arachis hypogaea L.

നിലക്കടല
Fabaceae 641 512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Bauhinia acuminata L. LC

വെള്ളമന്ദാരം
Fabaceae 98 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata

Bauhinia blakeana Dunn

 
Fabaceae 30 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia blakeana
Bauhinia blakeana
Bauhinia blakeana
Bauhinia blakeana

Bauhinia corymbosa Roxb.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bauhinia corymbosa

Bauhinia galpinii N.E.Br. LC

 
Fabaceae 184 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii

Bauhinia monandra Kurz DD

 
Fabaceae 348 261 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra

Bauhinia purpurea L. LC

ചുവന്നമന്ദാരം
Fabaceae 1,092 806 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea

Bauhinia racemosa Lam.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bauhinia racemosa

Bauhinia tomentosa L. LC

മഞ്ഞമന്ദാരം
Fabaceae 146 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Bauhinia vahlii Wight & Arn.

 
Fabaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii

Bauhinia variegata L. LC

കോവിദാരം
Fabaceae 2,155 1,662 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata

Brownea ariza Benth.

 
Fabaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brownea ariza
Brownea ariza
Brownea ariza
Brownea ariza

Brownea grandiceps Jacq. LC

സുപ്തി
Fabaceae 114 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps

Butea monosperma (Lam.)Taub. LC

പ്ലാശ്
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Butea monosperma

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

 
Fabaceae 226 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Caesalpinia crista L.

 
Fabaceae 10 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

 
Fabaceae 217 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. LC

രാജമല്ലി
Fabaceae 2,141 1,634 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima

Caesalpinia punctata Willd.

 
Fabaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Caesalpinia punctata
Caesalpinia punctata
Caesalpinia punctata

Caesalpinia sappan L.

കുചന്ദനം
Fabaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan

Cajanus cajan (L.) Millsp.

തുവര
Fabaceae 627 272 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars LC

 
Fabaceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides

Calliandra calothyrsus Meisn.

 
Fabaceae 85 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus

Calliandra haematocephala Hassk.

 
Fabaceae 342 227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala

Calliandra surinamensis Benth. LC

 
Fabaceae 551 387 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis

Calopogonium mucunoides Desv.

 
Fabaceae 96 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides

Canavalia ensiformis (L.) DC.

 
Fabaceae 27 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis

Canavalia gladiata (Jacq.) DC.

വാളമര
Fabaceae 17 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata

Cassia abbreviata Oliv. LC

 
Fabaceae 232 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata

Cassia fistula L. LC

കണിക്കൊന്ന
Fabaceae 1,151 839 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia fistula
Cassia fistula
Cassia fistula
Cassia fistula

Cassia javanica L. LC

 
Fabaceae 237 169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia javanica
Cassia javanica
Cassia javanica
Cassia javanica

Cassia roxburghii DC.

 
Fabaceae 10 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia roxburghii
Cassia roxburghii
Cassia roxburghii
Cassia roxburghii

Centrosema pubescens Benth.

 
Fabaceae 250 142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens

Ceratonia siliqua L. LC

കരോബ്
Fabaceae 3,900 2,855 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua

Chamaecrista nictitans (L.) Moench LC

 
Fabaceae 158 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans

Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. LC

 
Fabaceae 13 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis

Cicer arietinum L.

കടല
Fabaceae 634 504 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cicer arietinum
Cicer arietinum
Cicer arietinum
Cicer arietinum
Loading...