മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Leguminosae 222 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Aeschynomene americana L.

പൊന്ത്
Leguminosae 88 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

നെല്ലിത്താളി
Leguminosae 17 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Castanospermum australe A.Cunn. & C.Fraser

 
Leguminosae 49 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Castanospermum australe
Castanospermum australe
Castanospermum australe
Castanospermum australe