മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ammannia baccifera L. LC

 
Lythraceae 10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammannia baccifera
Ammannia baccifera
Ammannia baccifera
Ammannia baccifera

Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl.

 
Lythraceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cuphea glutinosa
Cuphea glutinosa
Cuphea glutinosa
Cuphea glutinosa

Cuphea hyssopifolia Kunth

 
Lythraceae 1,730 1,440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia
Cuphea hyssopifolia
Cuphea hyssopifolia
Cuphea hyssopifolia

Cuphea micropetala Kunth

 
Lythraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cuphea micropetala
Cuphea micropetala

Cuphea procumbens Ortega

 
Lythraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cuphea procumbens
Cuphea procumbens
Cuphea procumbens
Cuphea procumbens

Lagerstroemia indica L. LC

 
Lythraceae 9,066 7,124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

 
Lythraceae 830 572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa
Lagerstroemia speciosa
Lagerstroemia speciosa
Lagerstroemia speciosa

Lawsonia inermis L. LC

മൈലാഞ്ചി
Lythraceae 170 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lawsonia inermis
Lawsonia inermis
Lawsonia inermis
Lawsonia inermis

Pemphis acidula J.R. Forst. & G. Forst. LC

 
Lythraceae 19 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pemphis acidula
Pemphis acidula
Pemphis acidula
Pemphis acidula

Punica granatum L. LC

മാതളനാരകം
Lythraceae 8,505 6,570 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Punica granatum
Punica granatum
Punica granatum
Punica granatum

Woodfordia fruticosa (L.) Kurz LR/lc

താതിരി
Lythraceae 27 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Woodfordia fruticosa
Woodfordia fruticosa
Woodfordia fruticosa
Woodfordia fruticosa