മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aegle marmelos (L.) Corrêa NT

കൂവളം
Rutaceae 82 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos

Chloroxylon swietenia DC. VU

 
Rutaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Chloroxylon swietenia
Chloroxylon swietenia
Chloroxylon swietenia

Citrus aurantium L.

 
Rutaceae 499 351 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus aurantium
Citrus aurantium
Citrus aurantium
Citrus aurantium

Citrus hystrix DC.

 
Rutaceae 359 282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus hystrix
Citrus hystrix
Citrus hystrix
Citrus hystrix

Citrus japonica Thunb.

 
Rutaceae 176 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus japonica
Citrus japonica
Citrus japonica
Citrus japonica

Citrus limon (L.) Osbeck

ബർഗമോട്ട് ഓറഞ്ച്
Rutaceae 4,136 3,532 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus limon
Citrus limon
Citrus limon
Citrus limon

Citrus maxima (Burm.) Merr. LC

 
Rutaceae 507 372 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus maxima
Citrus maxima
Citrus maxima
Citrus maxima

Citrus medica L. LC

 
Rutaceae 440 352 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus medica
Citrus medica
Citrus medica
Citrus medica

Citrus mitis Blanco

 
Rutaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus mitis
Citrus mitis
Citrus mitis
Citrus mitis

Citrus reticulata Blanco

 
Rutaceae 1,612 1,310 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus reticulata
Citrus reticulata
Citrus reticulata
Citrus reticulata

Citrus sinensis (L.) Osbeck

 
Rutaceae 3,018 2,364 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus sinensis
Citrus sinensis
Citrus sinensis
Citrus sinensis

Clausena lansium (Lour.) Skeels LC

 
Rutaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clausena lansium
Clausena lansium
Clausena lansium
Clausena lansium

Limonia acidissima Groff

വിളാവ്
Rutaceae 24 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Limonia acidissima
Limonia acidissima
Limonia acidissima
Limonia acidissima

Murraya koenigii (L.) Spreng. LC

കറിവേപ്പ്
Rutaceae 450 386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Murraya koenigii
Murraya koenigii
Murraya koenigii
Murraya koenigii

Murraya paniculata (L.) Jack

കാട്ടുകറിവേപ്പ്
Rutaceae 1,302 995 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Murraya paniculata
Murraya paniculata
Murraya paniculata
Murraya paniculata

Toddalia asiatica (L.) Lam.

 
Rutaceae 84 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Toddalia asiatica
Toddalia asiatica
Toddalia asiatica
Toddalia asiatica

Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson

 
Rutaceae 16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Triphasia trifolia
Triphasia trifolia
Triphasia trifolia
Triphasia trifolia

Vepris lanceolata G. Don

 
Rutaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata