മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthus montanus (Nees) T.Anderson LC

 
Acanthaceae 14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus montanus
Acanthus montanus
Acanthus montanus
Acanthus montanus