മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adonidia merrillii (Becc.) Becc. VU

മനില പാം
Arecaceae 79 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii