മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aegle marmelos (L.) Corrêa NT

കൂവളം
Rutaceae 61 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos