മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey LC

 
Araucariaceae 39 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agathis robusta
Agathis robusta
Agathis robusta
Agathis robusta