മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 429 326 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Agave vivipara L. VU

 
Asparagaceae 276 251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara