മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 366 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratina riparia
Ageratina riparia
Ageratina riparia
Ageratina riparia