മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Albizia lebbeck (L.)Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia vaughanii Brenan CR

 
Fabaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia vaughanii
Albizia vaughanii
Albizia vaughanii

Albizia versicolor Oliv. LC

 
Fabaceae 100 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor