മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alcea rosea L.

 
Malvaceae 12,404 10,293 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alcea rosea
Alcea rosea
Alcea rosea
Alcea rosea