മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson

 
Amaranthaceae 399 291 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

 
Amaranthaceae 206 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 55 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. LC

 
Amaranthaceae 158 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis