മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ammannia baccifera L. LC

 
Lythraceae 10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammannia baccifera
Ammannia baccifera
Ammannia baccifera
Ammannia baccifera