മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amphilophium buccinatorium (DC.) L.G.Lohmann

 
Bignoniaceae 130 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphilophium buccinatorium
Amphilophium buccinatorium
Amphilophium buccinatorium
Amphilophium buccinatorium