മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Araucaria bidwillii Hook. LC

 
Araucariaceae 360 232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucaria bidwillii
Araucaria bidwillii
Araucaria bidwillii
Araucaria bidwillii

Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. LC

 
Araucariaceae 199 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucaria columnaris
Araucaria columnaris
Araucaria columnaris
Araucaria columnaris