മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Butea monosperma (Lam.)Taub. LC

പ്ലാശ്
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Butea monosperma