മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Calliandra calothyrsus Meisn.

 
Fabaceae 64 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus

Calliandra haematocephala Hassk.

 
Fabaceae 175 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala

Calliandra surinamensis Benth. LC

 
Fabaceae 329 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis