മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cascabela thevetia (L.) Lippold LC

മഞ്ഞരളി
Apocynaceae 727 547 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cascabela thevetia
Cascabela thevetia
Cascabela thevetia
Cascabela thevetia