മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Centrosema pubescens Benth.

 
Fabaceae 132 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens