മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ceratonia siliqua L. LC

കരോബ്
Fabaceae 2,519 1,831 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua