മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chambeyronia macrocarpa (Brongn.) Vieill. ex Becc. LC

 
Arecaceae 51 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chambeyronia macrocarpa
Chambeyronia macrocarpa
Chambeyronia macrocarpa
Chambeyronia macrocarpa