മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. LC

 
Fabaceae 15 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis