മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Citrus aurantium L.

മുസംബി
Rutaceae 358 247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus aurantium
Citrus aurantium
Citrus aurantium
Citrus aurantium

Citrus hystrix DC.

 
Rutaceae 266 208 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus hystrix
Citrus hystrix
Citrus hystrix
Citrus hystrix

Citrus japonica Thunb.

കുംകാറ്റ് ഓറഞ്ച്
Rutaceae 130 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus japonica
Citrus japonica
Citrus japonica
Citrus japonica

Citrus limon (L.) Osbeck

ബർഗമോട്ട് ഓറഞ്ച്
Rutaceae 3,291 2,855 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus limon
Citrus limon
Citrus limon
Citrus limon

Citrus maxima (Burm.) Merr. LC

 
Rutaceae 349 263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus maxima
Citrus maxima
Citrus maxima
Citrus maxima

Citrus medica L.

ഗണപതിനാരകം
Rutaceae 365 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus medica
Citrus medica
Citrus medica
Citrus medica

Citrus mitis Blanco

 
Rutaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus mitis
Citrus mitis
Citrus mitis
Citrus mitis

Citrus reticulata Blanco

 
Rutaceae 1,191 971 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus reticulata
Citrus reticulata
Citrus reticulata
Citrus reticulata

Citrus sinensis (L.) Osbeck

 
Rutaceae 2,366 1,842 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus sinensis
Citrus sinensis
Citrus sinensis
Citrus sinensis