മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cosmos bipinnatus Cav.

 
Asteraceae 7,563 6,654 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus
Cosmos bipinnatus
Cosmos bipinnatus
Cosmos bipinnatus

Cosmos caudatus Kunth

 
Asteraceae 264 229 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cosmos caudatus
Cosmos caudatus
Cosmos caudatus
Cosmos caudatus

Cosmos sulphureus Cav.

മാങ്ങാനാറി
Asteraceae 2,196 1,884 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cosmos sulphureus
Cosmos sulphureus
Cosmos sulphureus
Cosmos sulphureus