മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crotalaria berteroana DC.

 
Fabaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria berteroana
Crotalaria berteroana
Crotalaria berteroana

Crotalaria incana L.

 
Fabaceae 90 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Crotalaria incana

Crotalaria juncea L.

 
Fabaceae 64 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea

Crotalaria pallida Aiton

 
Fabaceae 187 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida

Crotalaria retusa L.

കിലുകിലുക്കി
Fabaceae 348 197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa

Crotalaria trichotoma Bojer

 
Fabaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria trichotoma
Crotalaria trichotoma
Crotalaria trichotoma
Crotalaria trichotoma

Crotalaria verrucosa L.

 
Fabaceae 27 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa