മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl.

 
Lythraceae 21 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cuphea glutinosa
Cuphea glutinosa
Cuphea glutinosa
Cuphea glutinosa

Cuphea hyssopifolia Kunth

 
Lythraceae 2,012 1,661 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia
Cuphea hyssopifolia
Cuphea hyssopifolia
Cuphea hyssopifolia

Cuphea micropetala Kunth

 
Lythraceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cuphea micropetala
Cuphea micropetala
Cuphea micropetala
Cuphea micropetala

Cuphea procumbens Ortega

 
Lythraceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cuphea procumbens
Cuphea procumbens
Cuphea procumbens
Cuphea procumbens