മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. LC

 
Fabaceae 26 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendrolobium umbellatum
Dendrolobium umbellatum
Dendrolobium umbellatum
Dendrolobium umbellatum