മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. LC

 
Fabaceae 201 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea
Dichrostachys cinerea
Dichrostachys cinerea
Dichrostachys cinerea