മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eclipta prostrata (L.) L. LC

കയ്യോന്നി
Asteraceae 686 522 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata