മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Erythrina abyssinica DC. LC

 
Fabaceae 33 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina abyssinica
Erythrina abyssinica
Erythrina abyssinica
Erythrina abyssinica

Erythrina crista-galli L. LC

എറിത്രീന ക്രിസ്റ്റ-ഗാലി
Fabaceae 1,466 1,148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina crista-galli
Erythrina crista-galli
Erythrina crista-galli
Erythrina crista-galli

Erythrina fusca Lour. LC

 
Fabaceae 42 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina fusca
Erythrina fusca
Erythrina fusca
Erythrina fusca

Erythrina lysistemon Hutch. LC

 
Fabaceae 269 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina lysistemon
Erythrina lysistemon
Erythrina lysistemon
Erythrina lysistemon

Erythrina senegalensis DC. LC

 
Fabaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina senegalensis
Erythrina senegalensis
Erythrina senegalensis
Erythrina senegalensis

Erythrina variegata L. LC

 
Fabaceae 101 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina variegata
Erythrina variegata
Erythrina variegata
Erythrina variegata