മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Faujasiopsis flexuosa (Lam.) C.Jeffrey

 
Asteraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Faujasiopsis flexuosa
Faujasiopsis flexuosa
Faujasiopsis flexuosa
Faujasiopsis flexuosa