മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Flaveria trinervia (Spreng.) C.Mohr

 
Asteraceae 34 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flaveria trinervia
Flaveria trinervia
Flaveria trinervia
Flaveria trinervia