മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Galactia tenuiflora (Willd.) Wight & Arn. LC

 
Fabaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Galactia tenuiflora
Galactia tenuiflora