മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gynura procumbens (Lour.) Merr.

 
Asteraceae 45 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gynura procumbens
Gynura procumbens
Gynura procumbens
Gynura procumbens