മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Helianthus annuus L. LC

സൂര്യകാന്തി
Asteraceae 7,590 6,744 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Helianthus annuus
Helianthus annuus
Helianthus annuus
Helianthus annuus

Helianthus tuberosus L. LC

യെരുശലേം ആർട്ടിചോക്ക്
Asteraceae 4,829 3,768 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Helianthus tuberosus
Helianthus tuberosus
Helianthus tuberosus
Helianthus tuberosus