മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hymenaea verrucosa Gaertn.

 
Fabaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenaea verrucosa
Hymenaea verrucosa
Hymenaea verrucosa