മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev

 
Asteraceae 793 542 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Laphangium luteoalbum
Laphangium luteoalbum
Laphangium luteoalbum
Laphangium luteoalbum