മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lawsonia inermis L. LC

മൈലാഞ്ചി
Lythraceae 263 155 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lawsonia inermis
Lawsonia inermis
Lawsonia inermis
Lawsonia inermis