മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lens culinaris Medik.

 
Fabaceae 293 190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lens culinaris
Lens culinaris
Lens culinaris
Lens culinaris