മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

സുബാബുൽ
Fabaceae 1,529 962 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leucaena leucocephala
Leucaena leucocephala
Leucaena leucocephala
Leucaena leucocephala