മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Leucanthemum atratum (Jacq.) DC.

 
Asteraceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leucanthemum atratum
Leucanthemum atratum
Leucanthemum atratum
Leucanthemum atratum

Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.

ഓക്സ് ഐ ഡെയ്സി
Asteraceae 2,742 2,278 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare
Leucanthemum vulgare
Leucanthemum vulgare
Leucanthemum vulgare