മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Limonia acidissima Groff

വിളാവ്
Rutaceae 26 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Limonia acidissima
Limonia acidissima
Limonia acidissima
Limonia acidissima