മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Medicago lupulina L.

 
Fabaceae 3,930 2,961 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicago lupulina
Medicago lupulina
Medicago lupulina
Medicago lupulina

Medicago polymorpha L.

 
Fabaceae 1,272 922 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicago polymorpha
Medicago polymorpha
Medicago polymorpha
Medicago polymorpha

Medicago sativa L. LC

അൽഫാൽഫ
Fabaceae 9,053 6,923 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicago sativa
Medicago sativa
Medicago sativa
Medicago sativa