മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mikania micrantha Kunth

ധൃതരാഷ്ട്രപ്പച്ച
Asteraceae 113 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mikania micrantha
Mikania micrantha
Mikania micrantha
Mikania micrantha